o projekcie cytat

Projekt: Wielkopolskie Centrum Aktywizacji i Zatrudnienia realizowany jest przez DGA S.A. we współpracy z Publicznymi Służbami Zatrudnienia na obszarze Wielkopolski w powiatach: konińskim, kolskim i wrzesińskim. 

W dniu 11 sierpnia 2016r. spółka DGA S.A. podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, której przedmiotem jest świadczenie przez DGA S.A. działań aktywizacyjnych dla 1000 osób długotrwale bezrobotnych (II i III profil pomocy), skierowanych do DGA S.A. przez Powiatowe Urzędy Pracy: w Kole, Koninie oraz Wrześni. Termin realizacji umowy upływa najpóźniej z dniem 31.07.2018r.
W ramach Projektu nawiązana została równocześnie współpraca DGA S.A. z ww. Powiatowymi Urzędami Pracy, w celu realizacji działań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r., poz. 149). Źródłem finansowania Projektu są środki Funduszu Pracy.

 


 

Zestawienie liczby Uczestników Projektu, planowanych do objęcia wsparciem z poszczególnych powiatów Wielkopolski:

 

 

Powiat

Płeć

Wiek

Łącznie

według powiatu

kobiety mężczyźni do 25 r. ż. powyżej 25 r. ż.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

kolski

193

107

30

270

300

koniński

242

158

40

360

400

wrzesiński

205

95

30

270

300

Łącznie według grup

640

360

100

900

1000

 

Kluczowym efektem zakładanym w Projekcie jest doprowadzenie osób długotrwale bezrobotnych (z powiatów: konińskiego, kolskiego i wrzesińskiego) do podjęcia odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej oraz wspieranie ich w utrzymaniu zatrudnienia/działalności gospodarczej przez okres co najmniej 180 dni.

 

 

schemat

 

 

 Harmonogram realizacji Projektu:

 

ETAP 1

PRZYGOTOWANIE DO ŚWIADCZENIA DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH

Od 11 sierpnia 2016r. do 9 października 2016r.

ETAP 2

REALIZACJA DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH

(W TYM OPRACOWANIE DIAGNOZY I PROJEKTU DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH/PDA)

Od dnia przekazania DGA S.A. przez właściwy Powiatowy Urząd Pracy list Uczestników Projektu (lub ich aktualizacji), nie później niż do dnia 31 grudnia 2017r.

 

Uczestnicy Projektu są kierowani do Ośrodków Aktywizacji Zawodowej od dnia 10 października 2016r.

ETAP 3

ROZLICZENIE PROJEKTU ORAZ WSPIERANIE UCZESTNIKÓW W UTRZYMANIU ODPOWIEDNIEJ PRACY LUB DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Do 180 dni od dnia zakończenia działań aktywizacyjnych, nie później niż do dnia 29 czerwca 2018r.

Ośrodki Aktywizacji Zawodowej

Konin

ul. Zofii Urbanowskiej 9
62-500 Konin
798 183 486
konin@aktywizacjazawodowa.eu
Zadaj pytanie on-line

Koło

ul. Bolesława Prusa 14
62-600 Koło
798 183 671
kolo@aktywizacjazawodowa.eu
Zadaj pytanie on-line

Września

ul. Staszica 14
62-300 Września
798 183 683
wrzesnia@aktywizacjazawodowa.eu
Zadaj pytanie on-line


Godziny otwarcia Ośrodków:

ROK 2016/2017 (do dnia 31.12.2017r.)
od poniedziałku do wtorku: 8:00 - 16:00
od środy do czwartku: 10:00 - 18:00
piątek: 8:00 - 16:00

ROK 2018 (do dnia 28.06.2018r.)
środa: 13.00 – 18.00
czwartek: 11.00 – 16.00

Koordynator ds. zatrudnienia - Magdalena Franciszczak


601 805 244
magdalena.franciszczak@aktywizacjazawodowa.eu
WCAiZ 2019 | All rights reserved | Realizacja: Paint Studio