strefa uczestnika cytat

Kto jest Realizatorem Projektu i do kogo Projekt jest skierowany?

Projekt: Wielkopolskie Centrum Aktywizacji i Zatrudnienia realizowany jest przez DGA S.A. we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Koninie, Kole i Wrześni na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (dla których jest ustalony II albo III profil pomocy, zarejestrowanych w jednym z ww. PUP), skierowanych do Projektu przez właściwy urząd pracy. Z pełnej oferty Projektu oraz profesjonalnego wsparcia w znalezieniu zatrudnienia lub podjęcia działalności gospodarczej mogą skorzystać wyłącznie ww. osoby bezrobotne (Uczestnicy Projektu).

Dlaczego udział w Projekcie jest obowiązkowy?

 
Obowiązek udziału osoby bezrobotnej w Projekcie (skierowanej przez właściwy PUP) wynika z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r., poz. 149). Każda osoba bezrobotna, skierowana do udziału w Projekcie przez PUP ma obowiązek aktywnie w nim uczestniczyć (Uczestnik Projektu kończy udział w Projekcie po podjęciu i utrzymaniu odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej przez okres 180 dni).

 

Osoby bezrobotne, które zostaną skierowane do Projektu przez PUP, w przypadku niestawienia się we właściwym Ośrodku Aktywizacji Zawodowej (Konin, Koło lub Września – w terminie i miejscu wskazanym przez urząd pracy w skierowaniu), albo w przypadku przerwania udziału w Projekcie – mogą zostać pozbawione przez PUP statusu bezrobotnego, w tym także ubezpieczenia zdrowotnego. 

Co mogę zyskać dzięki udziałowi w Projekcie?

Każdy Uczestnik Projektu ma szansę zmienić swój status i stać się osobą aktywną zawodowo. Kluczowym założeniem Projektu jest podjęcie przez osoby bezrobotne pracy lub działalności gospodarczej – przez okres co najmniej 180 dni.

 

W tym celu każdy Uczestnik Projektu uzyska bezpłatne profesjonalne wsparcie w Projekcie – m.in. ze strony indywidualnego Opiekuna Projektu, który będzie wspierał go w poszukiwaniu pracy, a także po jej podjęciu. Efektywność wsparcia (znalezienie i utrzymanie odpowiedniej pracy/działalności gospodarczej) uzależniona jest jednak od aktywnej postawy i zaangażowania ze strony Uczestnika Projektu. Dlatego też do udziału w Projekcie zapraszamy osoby, które zamierzają podjąć pracę bądź działalność gospodarczą i oczekują wsparcia w tym zakresie. 

Na czym polega aktywizacja w Projekcie, jaka jest oferta Projektu?

Projekt winien przyczynić się do zaktywizowania osób bezrobotnych, które w wyniku podjętych działań znajdą zatrudnienie bądź podejmą działalność gospodarczą. Oferta projektu zorientowana jest na skuteczną realizację ww. założenia.

 

Dlatego też każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w bezpłatnym, dopasowanym do jego indywidualnych potrzeb programie wsparcia. W tym celu na początku udziału w Projekcie opracowana zostanie dla każdego Uczestnika Projektu Diagnoza jego sytuacji zawodowej (pierwsze spotkanie – ok. 60 minut, drugie spotkanie – ok. 45 minut). Na podstawie Diagnozy sporządzony zostanie wspólnie z Uczestnikiem Projektu indywidualny Projekt Działań Aktywizacyjnych/PDA (dwa spotkania po ok. 45 minut), z którego wynikać będą dalsze działania w Projekcie, które mają doprowadzić Uczestnika Projektu do zatrudnienia lub podjęcia własnego biznesu. Każdy Uczestnik Projektu skorzysta równocześnie z co najmniej trzech spotkań grupowych/warsztatów (m.in. zajęcia informacyjne, zajęcia doskonalące umiejętności poruszania się po rynku pracy, zajęcia z przedsiębiorczości, zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne etc.). Dodatkowo przez cały okres aktywizacji Uczestników Projektu zapewniono możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego (bezpośredniego oraz dzięki bezpłatnej infolinii – pod którą w określonych godzinach dostępny jest psycholog) oraz realizowane jest aktywne pośrednictwo pracy. Opiekunowie Projektu mają za zadanie pozyskiwać dedykowane oferty pracy i przedstawiać je Uczestnikom Projektu na spotkaniach indywidualnych. Zorganizowane zostaną także Giełdy Pracy z udziałem pracodawców, na które zaprosimy wybranych Uczestników Projektu – potencjalnych kandydatów do pracy u danego pracodawcy.

 

Ponadto informujemy, iż każdemu Uczestnikowi Projektu, który zamieszkuje poza miejscowością, gdzie znajduje się właściwy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, przysługuje zwrot kosztów dojazdu do odpowiedniego Ośrodka (w związku z realizacją działań aktywizacyjnych). W tym celu Uczestnik Projektu składa odpowiedni wniosek o zwrot kosztów dojazdu do swojego Opiekuna Projektu, który wspiera go w przygotowaniu takiego wniosku. Warunki ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej szczegółowo opisano w Regulaminie zwrotu kosztów dojazdu do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej (Regulamin jest udostępniony każdemu Uczestnikowi Projektu na pierwszym spotkaniu z Opiekunem Projektu).

 

Schemat zakładanej ścieżki wsparcia w Projekcie (uzależnionej od sytuacji i indywidualnych potrzeb osoby bezrobotnej)

 

schemat

 

Gdzie i przez kogo będą prowadzone działalnia aktywizacyje w Projekcie ?

 

Na potrzeby realizacji Projektu i działań aktywizacyjnych oraz profesjonalnej obsługi Uczestników Projektu zaangażowaliśmy doświadczony zespół pośredników pracy, doradców zawodowych, psychologów, ekspertów etc. Każdemu Uczestnikowi Projektu, na początku jego udziału w Projekcie, przypisany zostaje indywidualny Opiekun Projektu, który wspiera go przez cały okres aktywizacji. Jednocześnie utworzyliśmy tzw. Ośrodki Aktywizacji Zawodowej (dane teleadresowe Ośrodków znajdują się m.in. w zakładce „Kontakt”), w których prowadzone są spotkania z Uczestnikami Projektu i działania związane z pośrednictwem pracy. W każdym z ww. Ośrodków znajduje się Centrum Ofert Zatrudnienia (COZ), w którym zapewniono stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla Uczestników Projektu (m.in. możliwość przeglądania ofert pracy, przygotowania i wysłania dokumentów aplikacyjnych – CV, list motywacyjny) oraz dostępne są aktualne oferty pracy z całego regionu.

 

W Ośrodkach Aktywizacji Zawodowej utworzono jednocześnie kącik dla dzieci – dla Uczestników Projektu, którzy będą zmuszeni dotrzeć na umówione spotkania z dzieckiem. W razie potrzeby, Uczestnicy Projektu będą mogli pozostawić swoje dziecko (do lat 7 lub osobę zależną, o której mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) pod odpowiednią opieką w czasie udziału Uczestnika w spotkaniach aktywizacyjnych. Ww. możliwość jest każdorazowo indywidualnie uzgadniana z Opiekunem Projektu.

 

 

Telefoniczny dyżur psychologa

Konin

Wsparcie psychologiczne – telefoniczny dyżur psychologa (wyłącznie dla Uczestników Projektu).

 

BEZPŁATNA INFOLINIA:

KONIN: 800 70 30 68

 

UWAGA!

W roku: 2018 dyżur telefoniczny psychologa prowadzony będzie wyłącznie raz w tygodniu (w dni robocze), tj.:

- w każdą środę, w godzinach: od 16.00 do 18.00.

 

W roku: 2016/2017 dyżur odbywa się wyłącznie w dni robocze – dwa razy w tygodniu, tj.:

- w każdą środę, w godzinach: od 15.00 do 18.00 oraz

- w każdy czwartek, w godzinach: od 16.00 do 18.00.

 

Ze względu na dni ustawowo wolne, które przypadają w roku 2017 w miesiącach: maj, czerwiec i listopad, dyżur będzie prowadzony dodatkowo w następujących terminach:

05.05.2017r. (piątek), 13.06.2017r. (wtorek) i 03.11.2017r. (piątek), w godzinach: od 14.00 do 16.00.

 

Koło

Wsparcie psychologiczne – telefoniczny dyżur psychologa (wyłącznie dla Uczestników Projektu).

 

BEZPŁATNA INFOLINIA:

KOŁO: 800 70 30 94

 

UWAGA!

W roku: 2018 dyżur telefoniczny psychologa prowadzony będzie wyłącznie raz w tygodniu (w dni robocze), tj.:

- w każdą środę, w godzinach: od 16.00 do 18.00.

 

W roku: 2016/2017 dyżur odbywa się wyłącznie w dni robocze – dwa razy w tygodniu, tj.:

- w każdą środę, w godzinach: od 15.00 do 18.00 oraz

- w każdy czwartek, w godzinach: od 16.00 do 18.00.

 

Ze względu na dni ustawowo wolne, które przypadają w roku 2017 w miesiącach: maj, czerwiec i listopad, dyżur będzie prowadzony dodatkowo w następujących terminach:

05.05.2017r. (piątek), 13.06.2017r. (wtorek) i 03.11.2017r. (piątek), w godzinach: od 14.00 do 16.00.

 

Września

Wsparcie psychologiczne – telefoniczny dyżur psychologa (wyłącznie dla Uczestników Projektu).

 

BEZPŁATNA INFOLINIA:

WRZEŚNIA: 800 70 30 98

 

UWAGA!

W roku: 2018 dyżur telefoniczny psychologa prowadzony będzie wyłącznie raz w tygodniu (w dni robocze), tj.:

- w każdą środę, w godzinach: od 16.00 do 18.00.

 

W roku: 2016/2017 dyżur odbywa się wyłącznie w dni robocze – dwa razy w tygodniu, tj.:

- w każdą środę, w godzinach: od 15.00 do 18.00 oraz

- w każdy czwartek, w godzinach: od 16.00 do 18.00.

 

Ze względu na dni ustawowo wolne, które przypadają w roku 2017 w miesiącach: maj, czerwiec i listopad, dyżur będzie prowadzony dodatkowo w następujących terminach:

05.05.2017r. (piątek), 13.06.2017r. (wtorek) i 03.11.2017r. (piątek), w godzinach: od 14.00 do 16.00.

 

OFERTY PRACY

 

NUMER OFERTY PRACY

NAZWA STANOWISKA

GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW
NA DANYM STANOWISKU

GŁÓWNE WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA
DO PRACY

LOKALIZACJA

1.

 PAKOWACZ

- pakowanie wytłoczonych elementów karoserii,
- prace związane z przenoszeniem elementów,
- praca na hali produkcyjnej przy prasach

- wykształcenie zawodowe,
- gotowość do pracy w systemie III zmianowym lub IV brygadowym,
- doświadczenie w pracy produkcyjnej,
- zaangażowanie i sumienność

 Września

2. MAGAZYNIER/OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

- obsługa wózka widłowego,
- typowe prace magazynowe,
- skanowanie, paletowanie,
- załadunek/rozładunek

- uprawnienia do pracy na wózkach widłowych,
- doświadczenie w obsłudze wózka widłowego
- doświadczenie w obsłudze wysokiego składu i na wózkach bocznych (mile widziane)
Tarnowo Podgórne
3.  PRACOWNIK PRODUKCJI - ustawienie i obsługa maszyn,
- kontrola jakości półproduktów i gotowych produktów,
- pakowanie
- dyspozycyjność,
- sprawność manualna,
- umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
- doświadczenie w obsłudze maszyn
 Koło
4. MAGAZYNIER

- realizacja procesów magazynowych,
- rozkładanie, kompletowanie, pakowanie towaru

- uprawnienia do pracy na wózkach widłowych,- dyspozycyjność,
- brak przeciwwskazań do pracy stojącej,
- sumienne wykonywanie obowiązków, motywacja
i zaangażowanie

Koło
5. KONSTRUKTOR ELEKTRYK
- prace konstrukcyjne związane z projektowaniem nowych produktów oraz zmianami konstrukcyjnymi w już istniejących wyrobach,
- projektowanie instalacji elektrycznych,
- projektowanie wiązek oraz schematów elektrycznych
- wykształcenie wyższe elektryczne lub elektroniczne,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- mile widziane doświadczenie w projektowaniu wiązek elektrycznych
Sady
6. PRACOWNIK PRODUKCJI - realizacja drobnych procesów produkcyjnych,
- pakowanie wyrobów czekoladowych
- Książeczka Sanepidu,
- gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym
Jankowice
7. MISTRZ PRODUKCJI - nadzór nad pracownikami obsługującymi maszyny do recyklingu tworzyw sztucznych,
- kontrola procesu produkcyjnego,
- nadzór nad stanami magazynowymi
- wykształcenie co najmniej niepełne podstawowe,
- mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych
Straszków
8. PRACOWNIK PORZĄDKOWY - utrzymywanie porządku na halach produkcyjnych - gotowość do pracy fizycznej,
- gotowość do pracy w nocy
Koło
9. ROBOTNIK BUDOWLANY

- prace budowlane,
- wykonywanie pozostałych robót budowlanych
i wykończeniowych

- wykształcenie co najmniej niepełne podstawowe,
- mile widziane doświadczenie
Rogoźno
10. ROZBIERACZ/WYKRAWACZ WOŁOWINY - rozbiór wołowiny - wymagane doświadczenie zawodowe,
- Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
Koło
11. PRACOWNIK FIZYCZNO-UMYSŁOWY

- praca przy linii produkcyjnej (prześwietlanie mięsa),
- umiejętność obsługi komputera,
- bieżące monitorowanie przetworzonej ilości mięsa (wprowadzanie danych do systemu)

- wykształcenie średnie,
- K
siążeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych,
- chęć do pracy,
- płatne nadgodziny
Koło
12. PAKOWACZ - pakowanie wędlin - Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych,
- chęć do pracy
Koło
13. MAGAZYNIER - odbiór, przyjmowanie i wydawanie towaru - prawo jazdy kat. B,
- mile widziane doświadczenie
Kłodawa
14. SPRZEDAWCA - obsługa w zakresie sprzedaży płytek ceramicznych, armatury sanitarnej, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz paneli podłogowych  - wykształcenie co najmniej średnie,
-
doświadczenie w obsłudze klienta,
- umiejętność obsługi komputera,
- znajomość branży budowlanej i wykończenia wnętrz,
- kultura osobista,
- komunikatywność,
- motywacja do pracy
Ruszków Pierwszy
15. PRACOWNIK PRZY OBRÓBCE STALI - obsługa maszyn skrawających,
- precyzja
- wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne,
- umiejętności ślusarskie,
- umiejętności elektryczne i mechaniczne,
- doświadczenie w pracy produkcyjnej
Koło
16. PRACOWNIK KWIACIARNI - układanie bukietów,
- bieżąca obsługa klientów
- umiejętności florystyczne,
- kreatywność,
- odpowiedzialność
Koło
17. PRACOWNIK STACJI PALIW - obsługa stacji - wykształcenie co najmniej średnie zawodowe Koło
18. PRACOWNIK DS. OBSŁUGI WYTŁACZARKI - obsługa wytłaczarki - maszyny wytłaczające produkty PCV,
- dbanie o stanowisko pracy
- wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne,
- umiejętności ślusarskie, mechaniczne, elektryczne,
- precyzja,
- doświadczenie w pracy produkcyjnej,
- doświadczenie w obsłudze maszyn
Koło
19. PRACOWNIK PRODUKCJI

- obsługa maszyn produkcyjnych,
- różne prace magazynowe,
- wykonywanie bieżących zadań zleconych

- gotowość do pracy w systemie 3-zmianowyn,
- mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji i magazynie,
- aktualna Książeczka spawacza będzie dodatkowym atutem (nie jest wymagana),
- mile widziana umiejętność obsługi maszyn numerycznych CNC

Września
20. OGRODNIK TERENÓW ZIELONYCH

- wykonywanie nasadzenia roślin,
- zakładanie trawników

- praca zespołowa,
- mile widziane uprawnienia pilarza,
- prawo jazdy kat. B

Września
21. BRUKARZ - prace brukarskie - mile widziane uprawnienia do obsługi zagęszczarki Września
22. SPRZĄTANIE - sprzątanie biur - mile widziane doświadczenie w sprzątaniu Września
23. PRACOWNIK PRODUKCJI

 - praca przy produkcji części i podzespołów mechanicznych,
- praca przy produkcji silników

- znajomość obsługi mikrometru,
- znajomość rysunku technicznego,
- chęci do pracy

Września
24. POMOCNIK MURARZA

- prace pomocnicze,
- przygotowanie miejsca na materiały budowlane,
- ustawianie rusztowań i pomostów,
- ustawianie oprzyrządowania do murowania,
- proste prace murarskie, zbrojeniowe

- chęci do pracy,
- poszukiwane osoby bez nałogów

Września
25. ZBIERANIE DANYCH DO BADAŃ

- liczenie np. przejeżdżających wózków widłowych czy kontenerów,
- wprowadzanie informacji do bazy

- podstawowe umiejętności obsługi komputera,
- rzetelność i odpowiedzialność

Września
26. SPRZEDAWCA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ

- sprzedaż towarów,
- obsługa kasy fiskalnej,
- obsługa terminala

- doświadczenie na podobnym stanowisku Miłosław
27. SPRZEDAWCA/KASJER

- przyjmowanie towaru,
- obsługa klienta,
- obsługa kasy fiskalnej,
- obsługa krajalnic

- chęć do pracy,
- mile widziane doświadczenie w handlu,
- gotowość do pracy zmianowej

Września
28. MAGAZYNIER - SPRZEDAWCA - kompletowanie zamówień od klientów,
- praca magazynowa,
- przygotowanie towaru do wywozu, układanie, sprawdzanie przydatności do spożycia,
- wypisywanie faktur dla kontrahentów,
- sprzedaż magazynowa
- wykształcenie min. ponadgimnazjalne,
- komunikatywność,
- mile widziane uprawnienia na wózki widłowe wysokiego składowania,
- umiejetność pisania na klawiaturze,
- mile widziane prawo jazdy kat. B i Książeczka sanepidowska
Konin
29. PRACOWNIK PRODUKCJI - produkcja opakowań z kartonu,
- składanie opakowań,
- pakowanie wyrobów w opakowania zbiorcze,
- układanie na palecie
- chęć do pracy,
- mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji
Piotrkowice
30. PRACOWNIK PRODUKCJI/MONTAŻYSTA - praca przy obsłudze maszyn i urządzeń do produkcji drzwi - wykształcenie co najmniej podstawowe,
- chęć do pracy,
- mile widziane osoby z doswiadczeniem w pracy na produkcji
Konin
31. KASJER - SPRZEDAWCA - profesjonalna obsługa klienta, - obsługa kasy fiskalnej,
- przyjmowanie dostaw towarów,
- składanie zamówień,
- dbanie o estetyczny wygląd sklepu i ekspozycji towarów
- dyspozycyjność i umiejętność pracy z ludźmi,
- odpowiedzialność i zaangażowanie
Konin
32. MAGAZYNIER - pakowanie książek i czasopism zgodnie z  zamówieniem - gotowość do pracy zmianowej Żychlin
33. PRACOWNIK PRODUKCJI - produkcja wyrobów z materiałów PCV,
- montaż i obsługa maszyn zgrzewających
- wykształcenie co najmniej podstawowe,
- dokładność,
- mile widziana umiejętność czytania rysunku technicznego (podstawowa),
- odporność na stres,
- gotowość do pracy na 3 zmiany
Konin
34. MAGAZYNIER - przyjmowanie towaru,
- kompletowanie i pakowanie zamówień,
- przygotowywanie zamówień do wysyłki
- zaangażowanie i chęć do pracy,
- dokładność, sumienność, - mile widziana obsługa skanera ręcznego (możliwy instruktaż na miejscu)
Swarzędz
35. PRACOWNIK PRODUKCJI (PRODUKCJA STYROPIANU) - pakowanie towarów i rozmieszczanie na magazynie,
- przygotowywanie towaru do wysyłki
- dyspozycyjność,
- chęć do pracy,
- mile widziane uprawnienia na wózki widłowe
Konin
36. PRACOWNIK MAGAZYNU - dokładność, sumienność i rzetelność,
- bardzo dobra organizacja pracy,
- mile widziane uprawnienia na wózki widłowe (możliwe zdobycie uprawnień na miejscu),
- Książeczka do celów sanepid
- kompletacja zamówień,
- rozładunek i załadunek towarów
Krągola
37. MAGAZYNIER - rozkładanie i układanie części,
- fotografowanie części,
- przygotowywanie towaru do sprzedaży,
- prowadzenie dokumentacji magazynowej
- sumienność i odpowiedzialność,
- punktualność, uczciwość, umiejętność pracy w zespole,
- znajomość branży motoryzacyjnej
Celinowo k. Ślesina
38. KASJER-SPRZEDAWCA

- obsługa klienta na hali sprzedażowej,
- obsługa kasy fiskalnej,
- dbałość o prawidłową jakość i ekspozycję towaru,
- prace porządkowe

- dyspozycyjność do pracy w systemie dwuzmianowym,
- ważne badania sanitarne

Września
39. PRACOWNIK OCHRONY OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH - monitorowanie obiektu w trakcie służby

- niekaralność,
- dyspozycyjność do pracy zmianowej

Września
40. KONSERWATOR POWIERZCHNI PŁASKICH

- sprzątanie zapleczy sanitarnych,
- sprzątanie szatni w zakładach produkcyjnych,
- sprzątanie biur

- dyspozycyjność do pracy zmianowej,
- zaangażowanie

Września
41. KONTROLER JAKOŚCI

- manualna i wizualna kontrola jakości części samochodowych,
- obsługa urządzeń monterskich

- gotowość do pracy zmianowej,
- chęci do pracy

Września
42. PRACOWNIK MAGAZYNOWY

- pakowanie, składanie odzieży,
- zdejmowanie zabezpieczeń,
- kompletowanie zamówień,
- prace związane z przyjęciem/wysyłką towaru

- ukończone 18 lat,
- dyspozycyjność do pracy II zmianowej,
- brak przeciwwskazań do pracy stojąco – chodzącej,
- mile widziane doświadczenie w pracy w magazynie (na produkcji)

Swarzędz
43. OPERATOR LINII MONTAŻOWYCH

- obsługa linii produkcyjnej i maszynu,
- stosowanie się do przepisów i norm,
- dbanie o porządek na stanowisku pracy

- doświadczenie w pracy przy linii produkcyjnej,
- wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe w zawodach technicznych,
- sumienność, zdolności manualne, precyzja,
- motywacja do pracy na produkcji

Września
44. WYKŁADANIE TOWARU - wykładanie towaru w markecie - chęci do pracy Września
45. DOJARZ - dojenie krów na hali udojowej - doświadczenie w pracy z trzodą chlewną Bierzglin
46. PRACOWNIK FIZYCZNY

- segregacja złomu – puszki aluminiowe,
- załadunek i rozładunek

- uprawnienia na wózek widłowy,
- prawo jazdy kat. C lub C+E

Września
47. DORADCA KLIENTA BIZNESOWEGO

- pozyskiwanie klientów,
- utrzymywanie dobrych relacji z klientami biznesowymi,
- profesjonalna obsługa klienta,
- realizacja założonych planów sprzedażowych

- mile widziane doświadczenie,
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
- dobra organizacja pracy,
- nastawienie na cel i sukces

Bierzglinek
48.  PAKOWACZ

- prace przy linii produkcyjnej w branży spożywczej,
- pakowanie, etykietowanie, foliowanie  i sortowanie artykułów wg. standardów,
- wstępna kontrola wytwarzanych produktów

- gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym,
- umiejętność pracy w zespole,
- sumienność i dokładność
 Paprotnia
49. PRACOWNIK REMONTOWO-BUDOWLANY prace remontowo-budolane na terenie zakładu,
- malowanie, szpachlowanie,
- prace wykończeniowe
- doświadczenie w zawodzie,
- chęć do pracy
Konin
50. KONSULTANT BIURA OBSŁUGI KLIENTA - telefoniczna obsługa Klientów - chęć do pracy Konin
51. PRACOWNIK PRODUKCJI - produkcja wyrobów z materiałów PCV,
- obsługa maszyn produkcyjnych,
- odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez siebie pracy
- umiejętność pracy w grupie,
- zaangażowanie i rzetelne wykonywanie obowiązków,
- sumienność
Konin
52. PRACOWNIK MAGAZYNU - dokładność, sumienność, rzetelność,
- bardzo dobra organizacja pracy,
- mile widziane uprawnienia na wózki widłowe (możliwe zdobycie uprawnień na miejscu),
- książeczka do celów sanepid.
- kompletacja zamówień,
- rozładunek i załadunek towarów
Krągola
53. PRACOWNIK FIZYCZNY - sumienność dokładność, uczciwość - segregowanie odzieży używanej na czyściwo Konin/Paprotnia
54. PRACOWNIK PRODUKCJI - obsługa urządzeń produkcyjnych - chęć do pracy,
- dobra organizacja i sumienność
Sompolinek
55. KASJER SPRZEDAWCA - obsługa kasy fiskalnej,
- obsługa klienta
- umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
- chęc do pracy,
- dokładność i odpowiedzialność
Konin
56. PRACOWNIK KROJOWNI - obsługa krojowni zautomatyzowanej - chęć do pracy,
- sumienność i mobilność
Ślesin
57. POMOC KUCHENNA - pomoc w pracy w kuchni - doświadczenie na podobnym stanowisku,
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
Ślesin
58.  PRACOWNIK MYJĄCY

- mycie i dezynfekcja pomieszczeń

produkcyjnych

- książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych

 Koło
59. DORADCA KLIENTA

- obsługa klienta zgodnie ze Standardami Firmy,

- utrzymywanie kontaktów z klientami,

- aktywna sprzedaż produktów firmy

- doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta,

- umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami,
- nastawienie na realizację celów sprzedażowych,
- umiejętność identyfikacji potrzeb klienta

Koło
60. DOSTAWCA POTRAW - dostawa cateringu do klientów indywidualnych i firm

- książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych,

- prawo jazdy kategorii B,

- dobra znajomość miasta Koła,

- osoba do 30 roku życia

Koło

Ośrodki Aktywizacji Zawodowej

Konin

ul. Zofii Urbanowskiej 9
62-500 Konin
798 183 486
konin@aktywizacjazawodowa.eu
Zadaj pytanie on-line

Koło

ul. Bolesława Prusa 14
62-600 Koło
798 183 671
kolo@aktywizacjazawodowa.eu
Zadaj pytanie on-line

Września

ul. Staszica 14
62-300 Września
798 183 683
wrzesnia@aktywizacjazawodowa.eu
Zadaj pytanie on-line


Godziny otwarcia Ośrodków:

ROK 2016/2017 (do dnia 31.12.2017r.)
od poniedziałku do wtorku: 8:00 - 16:00
od środy do czwartku: 10:00 - 18:00
piątek: 8:00 - 16:00

ROK 2018 (do dnia 28.06.2018r.)
środa: 13.00 – 18.00
czwartek: 11.00 – 16.00

Koordynator ds. zatrudnienia - Magdalena Franciszczak


601 805 244
magdalena.franciszczak@aktywizacjazawodowa.eu
WCAiZ 2019 | All rights reserved | Realizacja: Paint Studio